Søg
Menu Søg
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Close Icon

Send os en besked

Hvis du har nogle spørgsmål eller information som du gerne vil dele med skolen, udfyld venligst formularen.  Close Icon
  Paper Airplane Illustration

  Tak for din besked. Den er sendt.

  Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Luk
  Close Icon

  Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

  Close Icon
  Paper Airplane Illustration

  Tak for din besked. Den er sendt.

  Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Luk

  Organisation

  ?> Hero Image
  Skolens struktur

  Institutionsrådet varetager spørgsmål af pædagogisk eller uddannelsesmæssig art på skolen. Formanden for rådet er rektor, og der holdes møde mindst en gang pr. trimester.

   

  Institutionsrådet består af fødte medlemmer og af inviterede medlemmer.
  De fødte medlemmer udgør et lige antal : administrationen (Ambassade og skolens ledelse), ansatte (undervisere og andet personale), elever og forældre. De har alle stemmeret.
  De inviterede medlemmer (Konsul, rådgivere for konsulen, næstformand for gymnasiets elevråd, repræsentanter fra bestyrelsen) har ikke stemmeret, men kan konsulteres.

   

  Formanden kan endvidere invitere enhver, hvis viden vurderes nyttig i forhold til dagsordenen.

   

  Institutionsrådet vedtager det interne reglement, skoleudviklingsprojektet, timeplaner, skolens kalender og politik for skolens uddannelsesvejledning.

   

  Institutionsrådet udtaler sig om alle spørgsmål vedrørende skolens daglige drift: personalegruppen, udvikling af den pædagogiske struktur, de pædagogiske projekter, planlægning og finansiering af skolerejser og lejrskoler, spørgsmål vedr. hygiejne og sikkerhed, skolens kantine etc.

   

  Spørgsmål kan sendes til forældrerepræsentanterne valgt i Institutionsrådet:
  parents.conseiletablissement@lfph.dk

  Se referater fra Institutionsrådet her.

   

   

  Direktøren for Primaire er formand for Rådet for Primaire.

   

  Rådet består af lærere og forældrerepræsentanter, alle fødte medlemmer. Skolens rektor eller administrations – og økonomichefen og andre ansatte kan deltage og konsulteres på møderne. Formanden kan endvidere invitere enhver anden person, hvis det vurderes nyttigt i forhold til dagsordenen.

   

  Rådet for Primaire mødes tre gange årligt og konsulteres i alle spørgsmål om skolens drift og liv, særligt i forhold til den pædagogiske struktur, skemalægning og kalender for skoleåret, skoleudviklingsprojektet for Primaire, tilrettelæggelse af undervisning for elever med særlige behov, lejrskoler, spørgsmål om emner fra sundhed til hygiejne, valg af skolematerialer og lignende.

   

  Rådet for Primaire mødes mindst en gang hvert trimester og altid inden et møde i Institutionsrådet.

   

  I kan sende jeres spørgsmål til forældrerepræsentanterne i Rådet for Primaire hertil: parents.conseilecole@lfph.dk

   

  Se referaterne fra Rådet for Primaire her.

   

  Det pædagogiske råd er et råd, som kan konsulteres af lærere i secondaire vedrørende den pædagogiske politik på skolen.


  Formanden for rådet er rektor, og det samles tre gange om året, lige før møde i Institutionsrådet. Rådet består af Vicerektor, de faglige koordinatorer, koordinatorer for de enkelte klassetrin i collège, klasselærerne og den ansvarlige for CDI og skolevejlederen.

   

  Det pædagogiske råd udarbejder den pædagogiske del af skoleudviklingsprojektet.
  Emnerne på dagsordenen er tilrettelæggelse af terminsprøver, iværksættelse af reformer, støtteforanstaltninger for elever i secondaire, organisering af ”accompagnement personnalisé”, politik vedrørende uddannelsesvejledning og pædagogiske projekter.

  CVCL – elevrådet for collège og gymnasium – er et af skolens organer, og rektor er formand. Rådet mødes inden hvert møde i Institutionsrådet, som har pligt til at konsultere elevråd vedrørende alt, der har at gøre med lokalefordeling og skolens organisering.

   

  CVCL består af repræsentanter valgt af elever fra collège og fra gymnasiet.
  Halvdelen af de valgte medlemmer af rådet udskiftes hvert år.

   

  I CVCL debatteres alle konkrete spørgsmål på skolen: skoletiden, skoleudviklingsprojektet, internt reglement, uddannelsesvejledning, støtte i undervisningen, fritidsaktiviteter, sundhed, sikkerhed, hygiejne, indretning og kantine. CVCL har til formål at lytte til elevernes forventninger og forbedre deres forhold på gymnasiet.

   

  CVCL er et særligt sted, hvor der udveksles tanker og idéer med voksne.

  I sammensætningen og beslutningsprocesserne i udvalget for Hygiejne, Sikkerhed og Arbejdsvilkår (CHSCT) på Prins Henriks Skole (også kaldet MIO) tages der både højde for den danske lovgivning og anbefalingerne fra AEFE og samtidig respekteres de grundlæggende vilkår på vores skole.

   

  MIO er et udvalg, som rektor er formand for, og som består at fire medlemmer valgt blandt de ansatte (en arbejdsmiljørepræsentant for hver personalegruppe), tillidsrepræsentanter (TR) for lærerne og pædagogerne  – ifølge dansk lovgivning – og medlemmer af ledelsen (direktøren for primaire, administrations- og økonomichef, vicerektor og lederen af pasningsordning/SFO).

   

  MIOs arbejdsområde er at forbedre hygiejne, sikkerhed og arbejdsforhold på skolen.

   

  Udvalget mødes to gange om måneden uden ledelsen og tre gange om året med alle medlemmer.


  Udvalgets formål er at løse opgaver vedrørende sundhed og sikkerhed for de ansatte i hverdagen på skolen, udarbejde og realisere handlingsplaner ud fra APV-undersøgelsen (som de ansatte svarer på hvert 3. år), sikre opfølgning på handlingsplanerne, indberette arbejdsulykker, samarbejde med eksterne parter vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med mere. 

  Bestyrelsen

  Prins Henriks Skole er en dansk privatskole. I overensstemmelse med friskoleloven er bestyrelsen skolens øverste ansvarlige ledelsesorgan. Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen af skolens forældregruppe.

  Bestyrelsen har ansvaret for skolens økonomi og strategi og er arbejdsgiver for alle ansatte på lokal kontrakt. Bestyrelsens opgave er at drage omsorg for, at friskolelovens betingelser og vilkår overholdes, og at den gode relation til de danske myndigheder bevares. Desuden er det bestyrelsens ansvar at sørge for, at de aftaler, som er indgået mellem Prins Henriks Skole og AEFE, overholdes.

  Bestyrelsen har overdraget det pædagogiske ansvar og den daglige ledelse af skolen og dens ansatte til rektor.

  Bestyrelsen består af otte medlemmer (seks valgte med stemmeret) og en suppleant. Syv af dem er forældre valgt på generalforsamlingen, og to medlemmer er udpeget af den franske stat, de to sidstnævnte uden stemmeret. Et mandat løber i tre år, og der er hvert år to bestyrelsesposter på valg. Et medlem, som forlader bestyrelsen, kan genopstille. Formand, næstformand og kasserer udvælges hvert år blandt de valgte medlemmer, når generalforsamlingen har fundet sted.

  NavnStatus og ansvarsfordeling
  Gösta SchwarckForældre, formand for bestyrelsen
  Eve ChoquetteForældre, næstforkvinde
  Florent CornuForældre, kasserer
  Alexandra Morge-RochetteForældre og sekretær for bestyrelsen
  Judith Doué-TaïForældre
  Robert KabagoForældre
  Morgan SalmonForældre (Suppleant)
  Carl EngelsenMedlem udpeget af den franske Ambassade og Institut Français, Direktør for Institut Français
  Emmanuel ZimmertSamarbejdsattaché udpeget af den fransk Ambassade og Institut Français  Hvis du vil i kontakt med bestyrelsen, skriv en e-mail til os: ca@lfph.dk.


  Se forretningsorden for bestyrelsen

  Referater fra møder i skoleåret 2023-24

  Arkiv


  Generalforsamlingen består af forældregruppen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i slutningen af oktober.

  I forbindelse med generalforsamlingen aflægger bestyrelsen årsberetning og fremlægger årsregnskabet til godkendelse. Det er også ved denne lejlighed, at medlemmerne til bestyrelsen vælges.

  Dokumenter og bilag fra generalforsamlinger:

  Generalforsamling 2024
  Årsrapport 2023 (DK)

   

  Generalforsamling den 4. december 2023

  Referat fra generalforsamlingen december 2023 (DK og FR)

  Indkaldelse

  Bestyrelsens beretning

  Årsrapport 2022 (DK)

  Udskrift af revisionsprotokol

  Opstilling til bestyrelsen

   

   

  Arkiv
  Se arkivet

  Ombudsmandsfunktionen blev oprettet efter beslutning på generalforsamlingen. Funktionen varetages af to forældre, som er uafhængige af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Hvis du vil kontakte dem, send venligst en e-mail på ombudsman@lfph.dk.

  AEFE

  Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (netværket af franske skoler i udlandet) er et netværk af 566 skoler og gymnasier i 138 lande, som tilbyder undervisning, som lever op til de officielle krav fra det franske undervisningsministerium. Skolerne, som er ensartede, har alle humanistiske værdier – rummelighed, lighed mellem piger og drenge, lige muligheder, faglig nysgerrighed og er fortalere for kritisk sans. Skolerne giver mulighed for en skolegang uden afbrydelse fra maternelle til studentereksamen. De har samtidig et stærkt tilhørsforhold til det internationale og dynamiske netværk af skoler, som bærer præg af åbenhed og som tilbyder en særdeles givende skolegang.

  Højt fagligt niveau

  Det er en ambition for alle skolerne i netværket, at eleverne består deres eksaminer med gode resultater, og der er en meget flot beståelsesprocent for studentereksamen (98,5 % i 2022, 98,9 i gennemsnit og 100 % for mange af skolerne). De fleste studenter i skolernes netværk har efter eksamen adgang til uddannelse på ”de store skoler” og til de bedste internationale universiteter.

  Udveksling

  Skolerne, som har fokus på både udveksling og sproglige og kulturelle møder, uddanner børn og unge fra alle verdenshjørner. Når sprogundervisningen finder sted fra en tidlig alder, er det muligt at samle alle eleverne i en skolegang på fransk, undervise dem alle i værtslandets sprog (dansk) og fremme engelsk og andre sprog i et multikulturelt miljø.

  AEFE stiller lærere til rådighed, hvis diplomer er godkendt af det franske undervisningsministerium til at undervise i primaire og secondaire, og der tilbydes endvidere efteruddannelse af høj kvalitet til administrativt personale, lærere og ASEM-medarbejdere.

  AEFE er optaget af at fremme ligestillingskulturen mellem piger og drenge helt fra barndommen og af at implementere erhvervsmæssig ligestilling mellem piger og drenge.

  EFE-Brochure

  AEFEs hjemmeside

  Læs vidnesbyrd

  Rapporter, regler og tilsyn

  Grundskolen

  Styrelsen for undervisning og kvalitet fører tilsyn med alle frie grundskoler i Danmark. Tilsynet har fokus på de faglige resultater, på kvaliteten af undervisningen og på at regler bliver overholdt.

  Herudover er der et lokalt tilsyn. Prins Henriks Skole har valgt at få tilsyn af en ekstern certificeret tilsynsførende, som vælges på den årlige generalforsamling.

  Den valgte certificerede tilsynsførende for Prins Henriks Skole er cand.mag. Maggi Møller Knudsen.

  Se tilsynserklæringer her:

  Tilsynsrapport 2023-24

  Tilsynsrapport 2022-23

  Tilsynsrapport 2021-22

  Tilsynsrapport 2020-21

  Arkiv

   

  Børnehaven / maternelle

  Frederiksberg Kommune fører tilsyn med Prins Henriks Skoles børnehave.

  Se tilsynserklæringer her:

  Tilsynsrapport Børnehave / Maternelle maj 2024

  Uanmeldt tilsyn Børnehave / Maternelle januar 2022

  Anmeldt tilsyn Børnehave / Maternelle maj 2019

  Anmeldt tilsyn Børnehave / Maternelle april 2018

   

   

   

   

  Undervisningsmiljøvurdering

  2021-

  UMV Collège og gymnasium 2020-21

  Strategi UMV Prins Henriks Skole 2021

   

  2016-2020

  Arkiv

   

  Evaluering af den samlede undervisning

  CE-PV-2023-11-14  Referat fra Institutionsrådet med evaluering af den samlede undervisning / status 2022-23

  CE-PV-2022-11-15 Referat fra Institutionsrådet med evaluering af den samlede undervisning / status 2021-22

  CE-PV-2021-11-23 Referat fra Institutionsrådet med evaluering af den samlede undervisning / status 2020-21

  CE-PV-2020-11-17 Referat fra Institutionsrådet med evaluering af den samlede undervisning / status 2019-2020